Gå til hoved-indhold

Betingelser

Følgende standardbetingelser er gældende for Stackss, version 01.07.2017.

 

1. Stackss

Stackss er en del af ERPgruppen A/S, som er udviklet i tæt samarbejde med QBS Group og Microsoft. Følgende standardbetingelser gælder for samarbejdet mellem Køber og stackss, med mindre andet er aftalt skriftligt.

 

2. Pris

Den aftalte pris fremgår af Stackss aftalen. Alle priser er oplyst i danske kroner ekskl. moms.

Du kan få op til 10 brugere i Stackss, som du kan sammensætte efter din virksomheds behov og medarbejdere.

Disse brugere kan du bestille i Stackss :

  • Rollen Ejer/Direktør og/eller Bogholder (min. en bruger, maks. tre brugere)
  • Rollen Sælger (maks. syv brugere)

Du skal som minimum altid bestille enten en Ejer/Direktør eller en Bogholder. Og efterfølgende tilføje de ekstra brugere, du har behov for.

Oprettelse af Stackss er kr. 299 pr. virksomhed.

Konsulentassistance (via telefon, e-mail, undervisning og programmering) faktureres per påbegyndt 15 minutter. Telefonisk support starter fra opkaldsstart til sagen er løst og registreret. Support via e-mail starter ved læsning af e-mail til besvarelse/ løsning af opgave og registrering er sket. Ved support på Købers adresse beregnes honoraret fra vi kører fra kontoret, til vi har løst opgaven.

Åbningstider for support er kl. 8.00 – 22.00 mandag til torsdag, fredag kl. 8.00 – 15.00. Der tages forbehold for ændring af åbningstid i ferieperioder.

 

3. Fakturering og betaling

Der faktureres forud for en periode på tre måneder. Betalingen sker automatisk via Nets Leverandørservice. Køber modtager en mail fra Stackss otte dage før, betalingen bliver trukket.

Ved udebleven betaling i mere end 30 dage fra forfaldsdato, kan Stackss lukke adgang til systemet eller helt ophøre aftalen. For at få genåbnet adgang eller få udlæst data, opkræves et gebyr på kr. 1.500 plus udestående saldo.

 

4. Varighed og opsigelse

Aftalen træder i kraft på dato for bestilling enten online bestilling, ved underskrift af tilbud eller bekræftelse via mail, med mindre anden dato er aftalt. Aftalen er gældende for tre måneder og forlænges automatisk med ny tilsvarende bindingsperiode, med mindre den skriftligt er blevet opsagt.

Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til Stackss på mail@stackss.dk senest tre måneder før udløb af en bindingsperiode. Stackss kan til enhver tid opsige aftalen med et varsel på 30 dage. Eventuel refusion af forudbetalt beløb sker i dette tilfælde forholdsmæssigt.

Såfremt Stackss foretager væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan Køber opsige abonnementet med 30 dages varsel. Forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt.

 

5. Ejendomsret til data

Køber ejer sine data i systemet. Ophører en aftale som følge af en abonnementsopsigelse eller misligholdelse, er det Købers ansvar at udskrive data til arkivformål. Eller Køber kan anmode Stackss om at få udleveret data efter aftale inden abonnementet ophører. Udlæsning af data faktureres efter medgået tid. Udlæsningen skal ske inden opsigelsesdatoen, og dermed inden adgangen til systemet er lukket. Data slettes herefter.

Køber er forpligtet til at opbevare og anvende brugernavn og password sikkerhedsmæssigt forsvarligt og er ansvarlig for tredje mands uautoriserede indtrængen.

 

6. Stackss’ ansvar

Stackss er kun ansvarlig for egne ydelser og handlinger. Stackss er ikke ansvarlig for forhold, der er relateret til 3. part og/eller Køber.

Stackss er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, tab forårsaget af IT-virus eller lignende, uanset om disse tab måtte skyldes Stackss’ forhold.

Hvis der kan påvises og dokumenteres et direkte tab, som skyldes Stackss, kan Stackss ifaldes en bod, hvis denne godkender dokumentationen. Et eventuelt bodsbeløb beregnes af leverancevederlaget (licenser medregnes ikke heri) og kan maksimalt udgøre 5% af dette.

Stackss er ikke ansvarlig for tekniske problemer, som ligger uden for Stackss’ påvirkningsområde. Stackss har ret til, efter rimelig varsel, at foretage de nødvendige afbrydelser. Afbrydelser vil blive tilstræbt gennemført uden for normal kontortid. Stackss foretager dagligt back-up af data og kan genetableres mod betaling for medgået tid til konsulentassistance.

 

7. Underleverandør/3. parts ansvar

Såfremt ydelser helt eller delvist består af levering af software (eller andre ydelser og produkter) gennem stackss fra 3. part/underleverandør, vil sådanne ydelser være omfattet af de betingelser, der er gældende for den omhandlende 3. parts leverancer. Ydelserne vil dermed bl.a. være omfattet af de garantier, ansvarsbegrænsninger, ansvarsfraskrivelser og andre betingelser, som den omhandlende 3. part stiller.

Stackss er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler i sådanne ydelser, og giver ikke nogen form for garanti eller refusion for disse ydelser fra 3. part (herunder fra leverandører af software, f.eks. Microsoft).

 

8. Tavshedspligt

Parterne er omfattet af markedsføringslovens § 19. Stackss har tavshedspligt om alle informationer, som Stackss måtte komme i besiddelse af om Køber. Stackss skal sikre, at modtagne oplysninger ikke videregives eller anvendes til andre formål end de, der følger det aftalte.

 

9. Databeskyttelse

Begge parter garanterer, at de vil overholde alle forpligtelser ifølge lov om behandling af personoplysninger.

 

10. Force Majeure

Til force majeure henregnes strejke, lockout, brand, oversvømmelser, omfattende driftsforstyrrelser, krigstilstand, myndighedernes foranstaltninger, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører, tyveri, hærværk eller andre hændelser, hvor Stackss bliver ude af stand til helt eller delvist at opfylde sine forpligtelser. Ved force majeure er Stackss berettiget til at udskyde eller annullere sine ydelser.

 

11. Tvister

Enhver uoverensstemmelse vedrørende aftalen, dens fortolkning eller udfyldning afgøres ved retten i Kolding.